פסוקים לפרוכות או לשילוט נוי לבית כנסת

אבינו מלכינו שמע קולנו חוס ורחם עלינו
אבינו מלכנו כתבנו בספר חיים טובים
אבינו מלכנו פתח שערי שמים לתפלתנו / לתפילתנו
אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך
אור זרוע לצדיק
אור חדש על ציון תאיר
אין כאלקינו אין כאדונינו אין כמלכנו אין כמושיענו
אלה מועדי ה’ מקראי קודש
אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה
אשרי העם שככה לו אשרי העם שהשם אלוקיו
אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד
בבית אלהים נהלך ברגש
בני ציון יגילו במלכם
ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו
דע לפני מי אתה עומד
דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום
ה’ אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך
הורני ה’ דרכך ונחני בארח מישור
הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו אין קדוש כשם
הן גאלתי אתכם אחרית כבראשית להיות לכם לאלוקים
הרחמן הוא יחדש עלינו שנה טובה ומבורכת
ואהבת לרעך כמוך
ואני תפלתי לך ה’ עת רצון
ואתם הדבקים בשם אלוקיכם חיים כלכם היום
ובאת וירשת את הארץ הטובה אשר נשבע ה’ לאבותיך
וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם ותקעתם בחצוצרות
והביאנו לציון עירך ברמה ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם
והתפללו אל ה’ דרך העיר אשר בחרת בה והבית אשר בנית לשמך
וידעו כי אתה שמך השם לבדך עליון על כל הארץ
וילכו לאהליהם שמחים וטובי לב על כל הטובה אשר עשה ה’ לדוד עבדו ולישראל עמו
ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע
ומלא משאלותינו במידה טובה ישועה ורחמים
ונכתב לפניך אנחנו וכל עמך ישראל לחיים טובים ולשלום
ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה
ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם
ועשית הישר והטוב בעיני ה’ למען יטב לך
ושמחת בחגך והיית אך שמח
ותכתבו ברחמיך לחיים טובים ולשלום
ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה
זה השלחן / השולחן לפני ה’
זה השער לה’ צדיקים יבואו בו
חדש עלינו שנה טובה ומבורכת
חסדי השם כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו
טוב להודות לה’ ולזמר לשמך עליון
כבודו מלא עולם
כי לא תמו חסדיך כי מעולם קיוונו לך
כי להשם המלכוה ומושל בגויים
כי מציון תצא תורה ודבר ה’ מירושלים
כל הנשמה תהלל י-ה הללוי-ה
לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי
לך אלי תשוקתי
מה טובו אהליך יעקב
עבדו את השם בשמחה בואו לפניו ברננה
עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים
פיתחו לי שערי צדק אבא בם אודה יה’
פתח שערי שמים לתפלתנו / לתפילתנו
צדיק כתמר יפרח
שבחי ירושלים / ירושלם את ה’
שובו אלי ואשובה אליכם
שויתי / שיויתי ה’ לנגדי תמיד
שומע קול תרועת עמו ישראל היום ברחמים
שלש רגלים תחוגו לי בשנה
תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב
תקע בשופר גדול לחרותינו
תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו
אבינו מלכינו שמע קולנו חוס ורחם עלינו
אבינו מלכנו
אבינו מלכנו
אבינו מלכנו שמע קולנו
אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך
אור זרוע לצדיק
אור חדש על ציון תאיר
אין לנו מלך אלא אתה
אלה מועדי ה’ מקראי קודש
אש תמיד תוקד על המזבח
אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה
אשר תקראו אותם במועדם
בבית אלקים נהלך ברגש
בכסה ליום חגנו
בני ציון יגילו במלכם
ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך
ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו
ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו
בשעריך ירושלים
גדלו לה’ איתי
דע לפני מי אתה עומד
דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום
ה’ אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך
האש שלי תוקד עד ביאת משיח
הורני ה’ דרכך ונחני בארח מישור
הללי אלוקיך ציון
ואהבת לרעך כמוך
ואני תפלתי לך ה’ עת רצון
ובאת וירשת את הארץ הטובה אשר נשבע ה’ לאבותיך
והאר עינינו בתורתך​
והביאנו לציון עירך ברינה ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם
והיא בישורון מלך בהתאסף ראשי
והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול
והתפללו אל ה’ דרך העיר אשר בחרת בה והבית אשר בנית לשמך
וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל
וחיי עולם נטע בתוכנו
וטהר ליבנו לעבדך באמת
ויהי בנסוע הארון
ויתנו לך כתר מלוכה
וכתבנו בספר החיים
ולזמר לשמך עליון
ונרוממה שמו יחדו
ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה
ונתתי להם בביתי ובחומתי יד ושם
ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם
ועשית הישר והטוב בעיני ה’ למען יטב לך
ושמחת בחגך והיית אך שמח
זה השלחן / השולחן לפני ה’
זה השער לה’ צדיקים יבאו בו
זכרנו ה’ אלוקנו בו לטובה ופקדנו בו לברכה והושיענו בו לחיים טובים בדבר ישועה ורחמים
חוס ורחם עלינו
טוב להודות לה’ ולזמר לשמך עליון
טוב לי תורך פיך מאלפי זהב כסף
יהיה ה’ אחד ושמו אחד
כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים
כי מציון תצא תורה ודבר ה’ מירושלים
כי מציון תצא תורה ודבר ה’ מירושלים
כי נר מצווה ותורה אור
כל היום היא שיחתי
לך אלי תשוקתי
למענך אלוקים חיים
מה אהבתי תורתך
מה טובו אהליך יעקב
מלוך על כל העולם כולו בכבודך
עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים
עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם
עם יחד שבטי ישראל
עץ חיים היא למחזיקים בה
עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר
פיתחו לי שערי צדק אבא בם אודה יה’
פתח שערי שמים לתפילתנו
צדיק כתמר יפרח
שבחי ירושלים את ה’
שויתי ה’ לנגדי תמיד
שמע ישראל ה’ אלוקינו ה’ אחד
תורה ה’ תמימה משיבת נפש
תורה צוה לנו משה
תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב
תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב
תורת ה’ תמימה משיבת נפש
תקע בשופר גדול לחרותנו
תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו